بهترین تخته نرد ساخت کجاست

بهترین تخته نرد ساخت کجاست  قبلا راجع به این عبارت کلی توضیحات اندکی ارائه دادیم. همانطور که گفتیم بهترین تخته نرد سنندج، اصطلاحی نیست...

ادامه مطلب